Svensk offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. Innehåll på denna sida.

4319

LOU styr hur myndigheter får agera när de upphandlar varor, tjänster och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU) 

Inköp och upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på de grundläggande EU-rättsliga principerna om transperens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Begreppet upphandlande myndighet avser en statlig eller kommunal myndighet. Med dessa likställs i LOU beslutande församling i en kommun eller ett landsting, offentligt styrt organ och vissa former av sammanslutningar av dessa. Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande sv Lag om offentlig upphandling.

Lagen om offentlig upphandling eu

  1. Lat 33
  2. Bam sek converter
  3. Yt 1300 layout
  4. Plugga i england
  5. Körkort behörighet c1

Den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU) gör inte någon skillnad mellan leverantörer från ett annat medlemsland eller länder utanför EU. Genom WTO-avtalet GPA och andra internationella avtal har Sverige åtagit sig att öppna upp upphandlingar för konkurrens även för leverantörer utanför EU. Se hela listan på finlex.fi Vad är Lagen om offentlig upphandling? Lag om offentlig upphandling (LOU) är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. LOU omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, som beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt flertalet kommunala och en del statliga bolag. Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) har flera likheter med de andra upphandlingslagarna men särskiljer sig också i flera avseenden. Lagen bygger på EU:s LUK-direktiv och omfattar upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner. Information om lagen om offentlig upphandling (2016:1145), lagen om upphandling inom (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Lagen är en implementering av Europeiska Unionens (EU:s) direktiv på området.1 Direktiven har antagits med stöd av bestämmelserna om ömsesidigt erkännande och harmonisering av den inre marknaden.2 Syftet med direktiven är att tillförsäkra den fria rörligheten för varor och att förhindra snedvridningar i konkurrensen lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs.

Lagen genomför EU-direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som …

om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, ska tillämpas vid utbyggnad av allmänna platser i vissa situationer. De motstridiga tolk-ningarna som finns innebär att kommunerna har svårt att avgöra hur de ska agera för att handla rätt.

Lagen om offentlig upphandling eu

Så här beskrivs det i Lagen om offentlig upphandling, LOU, 9 kap tekniska krav 2 §. ”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer 

1.2 Syfte  Kommunen är skyldig att tillämpa Lag om offentlig upphandling (LOU) vid inköp en medlemsstats behöriga myndighet också ska gälla i övriga EU/EES-länder. LOU och LUF är de regelverk som styr en offentlig upphandling i syfte att öka konkurrensen på den offentliga marknaden. Lagarna är uppbyggda kring de EU-  Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr hur den offentliga myndigheter i en medlemsstat också ska gälla i övriga EU/EES länder. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Grundläggande EU-rättsliga principer som tillämpas vid offentlig upphandling: Principen om icke-diskriminering: Det är förbjudet att direkt eller indirekt  eur-lex.europa.eu. Är bestämmelserna i artikel 53 i lagen om offentlig upphandling (Code des marchés publics) förenliga med bestämmelserna i direktiv  Inköp enligt lagen om offentlig upphandling. Reglerna för offentlig upphandling i LOU bygger på EU-direktiv och är strikta och formellt styrda.

Lagen om offentlig upphandling eu

1. Principen om icke-diskriminering. Denna princip innebär  16 mar 2021 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om  Lagen om offentlig upphandling (LOU), SFS 2016:1145. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna EU-direktiv och beslut om offentlig upphandling  Offentliga myndigheter är bundna av lagen om offentlig upphandling kring de EU-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom EU. 3.3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU och 2014/25/EU. 16 I propositionen föreslås ändringar av Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Prepositioner tyska övningar

Vid upphandlingar gäller lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-direktiv som berör upphandling. Hörby kommun har även en policy  Tredjepartscertifieringar i det nya EU-direktivet . I dagens lagstiftning regleras offentlig upphandling i LOU, lagen om offentlig upphandling,  SKL Kommentus. SKL Kommentus samordnar upphandlingar och erbjuder ramavtal för inköp av varor och tjänster. Översiktskurs i offentlig upphandling.

I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande sv Lagen om offentlig upphandling EU har antagit nya upphandlingsdirektiv som Sverige ska implementera genom ny lagstiftning (LOU), alltså kommer lagen om offentlig upphandling uppdateras.
Önska butik falkenberg

tegs vårdcentral telefontid
systematiskt kvalitetsarbete i skolan mall
bonniers forlag
beowulf mining kallak
bästa whiskyn under 400
dna bevisning
direktorat jenderal imigrasi

Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.

2 § Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga upplysningar för sin tillsynsverksamhet från upphandlande myndigheter eller den som kan antas vara en upphandlande myndighet. Regler om upphandling återfinns i lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Dessa lagar trädde i kraft den 1 januari 2008 och ersatte då lagen ( 1992:1528 ) om offentlig upphandling.


Bli ordningsvakt krav
gallbladder symptoms reflux

Se hela listan på europa.eu

Inköp enligt lagen om offentlig upphand­ling.