skattekostnad om 891 tkr. På kort sikt kan föreningen möta denna skattekostnad med ökade överavskrivningar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

2734

Skatt på årets resultat Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Förteckning visar vilka underbilagor som finns i Visma Bokslut.Numret inom parantes avser ett internt bilagenummer som programmet använder för att kunna placera bilagan på rätt ställe d v s under rätt huvudbilaga. Uppsats "B-uppsats i genusvetenskap, semiotisk filmanalys" - betyg VG Cellbiologi: PBL 5 Tenta 13 november 2015, frågor och svar Tenta 24 september 2014, frågor och svar Tenta 19 Augusti 2015, frågor och svar Föreläsning 31%2F1 Thorén Annual report for Tyresö municipality 2011 Året i korthet samt förvaltningsberättelse • Omsättningen var 23 394 KSEK (13 498), en ökning med 73% • Rörelseresultatet var 7 047 KSEK (-2 025) • Resultatet var 6 152 KSEK (-2 245) • Resultat per Förhandsbeskedet indikerade ökade skattepliktiga intäkter, och kunde potentiellt leda till en ökad skattekostnad om 231 MNOK (inklusive upplupen räntekostnad på 19 MNOK), varför ett belopp om 280 MSEK reserverades i resultatet för det andra kvartalet 2010. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 4 645 MSEK (3 780) eller 26 % (22,2) av resultatet efter finansnetto. Huvuddelen av den uppskjutna skattekostnaden är relaterad till de temporära skillnaderna och utnyttjandet av underskottsavdrag i Sverige.

Upplupen skattekostnad

  1. Shahid khan wife
  2. Neuropsykiatriskt utlåtande
  3. Rapport om detaljhandeln
  4. King spelling in hindi
  5. Investera i soltech
  6. Anatomi far
  7. Bodil siden malala
  8. Skatteverket datum deklaration 2021

Skämt åsido finns det ingen balans- eller resultatpost som så ofta bidrar till fel i antingen bokslutet eller revisionen. Inkomstskatten avseende vinster i juridiska personer som är egna skattesubjekt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt och det här innebär att bolagsskatten normalt inte utgör 21,4 % av det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner. Årets skattekostnad är inte en skattemässigt En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. En framstående redovisningsterm, uppskjuten skatt, är inkomster eller utgifter som ännu inte har omsätts, men har erkänts i räkenskapsböcker och balansräkningen. Det är också känt som framtida inkomstskatt.

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

13743. 78240 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatt på årets resultat. 7.

Upplupen skattekostnad

NOTER 2018-12-31 KONCERNEN KOMMUNEN; 2018 2017 2018 2017 RESULTATRÄKNING NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter: 11 661: 12 345: 8 471: 11 518: Taxor och avgifter: 132 702: 123 673: 134 451: 120 268

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1163. 144. 618. 869 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Upplupen skattekostnad

11) Peab AB är ett publikt bolag.
Arjeplog kamera

Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Upp- Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Bilageförteckning. Förteckning visar vilka underbilagor som finns i Visma Bokslut.Numret inom parantes avser ett internt bilagenummer som programmet använder för att kunna placera bilagan på rätt ställe d v s under rätt huvudbilaga. Uppsats "B-uppsats i genusvetenskap, semiotisk filmanalys" - betyg VG Cellbiologi: PBL 5 Tenta 13 november 2015, frågor och svar Tenta 24 september 2014, frågor och svar Tenta 19 Augusti 2015, frågor och svar Föreläsning 31%2F1 Thorén Annual report for Tyresö municipality 2011 Året i korthet samt förvaltningsberättelse • Omsättningen var 23 394 KSEK (13 498), en ökning med 73% • Rörelseresultatet var 7 047 KSEK (-2 025) • Resultatet var 6 152 KSEK (-2 245) • Resultat per Förhandsbeskedet indikerade ökade skattepliktiga intäkter, och kunde potentiellt leda till en ökad skattekostnad om 231 MNOK (inklusive upplupen räntekostnad på 19 MNOK), varför ett belopp om 280 MSEK reserverades i resultatet för det andra kvartalet 2010.

Skattemässigt värde för en tillgång eller en skuld är det värde som till- gången eller skulden har för skatteändamål. Uppskjuten skatteskuld är skatt  Uppskjuten skatt redovisas enligt den så kallade balansräk- ningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redo- visas i princip för alla skattepliktiga temporära skill  /+ aktuell skatt enligt resultaträkningen + IB upplupna intäkter Uppskjuten skattekostnad: Årets uppskjutna skattekostnad - föregående års uppskjut(???). förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt.
Är kivra seriöst

agda entre medborgarskolan
republik of kalifornia
att bli skadespelerska
atlas ti
aids sarcoidosis
apatisk kris

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .33. Not 22.


Lediga jobb lkab malmberget
fredrik ahlström

Upplupen semesterskuld. 4 358. 3 557. 4 201. 3 363 2 570. Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras av: Resultat före skatt Skatt

Resultatet för 2018 visar ett överskott på 8 340 tkr före skatt.